แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน

แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน แทงหวยผ่านเว็บ หวยรายวันออนไลน์ เว็บสมัครแทงหวย เว็บเล่นหวย หวยถ่ายทอดสด แทงหวยผ่านแอพ แทงหวยผ่านไลน์ – รางวัลผลงานจะมอบให้ฟรีหลังจากการประชุมสามัญประจำปี

– รางวัลผลงานแต่ละรางวัลให้สิทธิ์ผู้ถือได้รับหุ้น Series B หนึ่งหุ้นในบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประมาณสี่ (4) ปีหลังจากการจัดสรรรางวัล (ระยะเวลาให้สิทธิ) โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานข้างต้นและผู้ถือ เวลาที่เผยแพร่รายงานชั่วคราวสำหรับไตรมาสแรกปี 2569 ยังคงใช้โดย Hexagon Group อาจมีการยกเว้นข้อกำหนดในการจ้างงานในบางกรณี ซึ่งรวมถึงความทุพพลภาพหรือการเกษียณอายุของผู้เข้าร่วม

– คณะกรรมการจะมีโอกาสที่จะทำการปรับเปลี่ยนอันเป็นผลจากเหตุการณ์พิเศษ เช่น การออกโบนัส การแบ่งส่วนแบ่ง การออกสิทธิ และ/หรือเหตุการณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

– รางวัลการปฏิบัติงานไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้และไม่สามารถจำนำได้

– รางวัลผลงานสามารถมอบให้โดยบริษัทหรือบริษัทอื่นภายในกลุ่ม

การเตรียมและการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดและการบริหารโครงการ Share Program 2022/2025 ตามข้อกำหนดและแนวทางดังกล่าวข้างต้น ในการนี้ คณะกรรมการมีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับต่างประเทศหรือสภาวะตลาด คณะกรรมการบริษัทอาจทำการปรับเปลี่ยนอื่นๆ เช่น สิทธิในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรหุ้นที่ลดลง หากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกลุ่ม Hexagon หรือสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน ตามที่ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท จะส่งผลให้ สถานการณ์ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับ Share Program 2022/2025 ไม่เหมาะสมหรือสมเหตุสมผลอีกต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการส่งมอบหุ้นภายใต้ Share Program 2022/2025 ไม่สามารถทำได้ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล ด้วยความพยายามในการบริหารที่เหมาะสม หรือเนื่องจากสภาวะตลาดเฉพาะ คณะกรรมการมีสิทธิดำเนินการตามความเหมาะสม การปรับเปลี่ยนโปรแกรมในท้องถิ่นหรือเสนอการชำระเป็นเงินสดให้ผู้เข้าร่วมแทน

ขอบเขตและค่าใช้จ่ายของโปรแกรม

โดยมีเงื่อนไขว่าราคาหุ้นสำหรับหุ้น Series B ของบริษัท ณ เวลาที่จัดสรรรางวัลตามผลงานภายใต้ Share Program 2022/2025 คือ SEK 133.45 Share Program 2022/2025 จะเป็นไปตามหลักการและสมมติฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น สูงสุด 4,260,000 รวมหุ้น Series B ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัท

หากเป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานทั้งหมด ต้นทุนรวมสำหรับ Share Program 2022/2025 ตามหลักการและสมมติฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น จะอยู่ที่ประมาณสูงสุดประมาณ60 ล้านยูโรซึ่งปันส่วนตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ์ ค่าใช้จ่ายทางสังคมโดยประมาณและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับโปรแกรมรวมอยู่ในจำนวนเงินแล้ว

ในกรณีที่ต้นทุนรวมของ Share Program 2022/2025 จะเกิน 60 ล้านยูโร จำนวนหุ้น Series B ที่จัดสรรทั้งหมดใน Hexagon จะลดลงเพื่อให้ต้นทุนรวมของ Share Program 2022/2025 จะไม่เกินจำนวนนี้ การลดดังกล่าวจะทำขึ้นตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับมูลค่าสูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละประเภทตามข้างต้น

การส่งมอบหุ้นในโครงการ Share Program 2022/2025

เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบหุ้น Series B ภายใต้ Share Program 2022/2025 บริษัทตั้งใจที่จะทำข้อตกลงกับบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขตามแนวทางปฏิบัติทางการตลาด ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องได้มาซึ่งและโอนในนามของตนเอง Series B หุ้นในบริษัทให้กับผู้เข้าร่วมตาม Share Program 2022/2025

การจัดเตรียมข้อเสนอ

Share Program 2022/2025 ริเริ่มโดยคณะกรรมการของ Hexagon และได้รับการจัดโครงสร้างโดยการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาภายนอก Share Program 2022/2025 ได้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและได้มีการทบทวนร่วมกับคณะกรรมการบริษัท Ola Rollén ประธานและ CEO และสมาชิกคณะกรรมการ ซึ่งอาจเข้าร่วมในโครงการ Share Program 2022/2025 ที่เสนอ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมเรื่องนี้

โปรแกรมสิ่งจูงใจก่อนหน้าในรูปหกเหลี่ยม

สำหรับคำอธิบายของโปรแกรมจูงใจอื่นๆ ของ Hexagon, Share Program 2020/2023 และ Share Program 2021/2024 โปรดดูรายงานประจำปี 2021 ของบริษัท หมายเหตุ 30 และเว็บไซต์ของบริษัทwww.hexagon.com นอกเหนือจากโปรแกรมที่อธิบายไว้ในนั้นแล้ว ไม่มีโปรแกรมจูงใจระยะยาวอื่นๆ ใน Hexagon

มติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทจัดหาและโอนหุ้นของตนเอง (ข้อ 14)

ก่อนหน้านี้ Hexagon ได้ซื้อหุ้น Series B ของตัวเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หุ้นที่ซื้อคืนเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท จัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการของบริษัทที่มีศักยภาพ และในฐานะที่เป็น ป้องกันความเสี่ยงสำหรับโปรแกรมจูงใจตามหุ้นของบริษัท ณ วันที่1 มกราคม พ.ศ. 2565บริษัทถือหุ้นใน Series B จำนวน 9,350,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท คณะกรรมการบริษัทประเมินว่ายังคงเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทที่จะสามารถใช้หุ้นที่ซื้อคืนได้ต่อไป เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท โดยพิจารณาจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น และสำหรับโครงการจูงใจโดยใช้หุ้นเป็นฐานของบริษัท

จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีมอบอำนาจให้คณะกรรมการลงมติในคราวเดียวหรือหลายคราวในระยะเวลาจนถึงการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไปในเรื่องการได้มาและโอนหุ้น Series B ใน บริษัท. การซื้อหุ้นสามารถทำได้สูงสุดจำนวนหุ้น Series B จำนวนมากจนบริษัทถือหุ้นไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทในขณะนั้น การซื้อหุ้นใน Nasdaq Stockholm อาจเกิดขึ้นที่ราคาภายในช่วงราคาหุ้นที่ลงทะเบียนไว้ ณ เวลานั้นเท่านั้น โดยที่ช่วงราคาหุ้นหมายถึงส่วนต่างระหว่างราคาซื้อสูงสุดและราคาขายต่ำสุด การโอนหุ้น Series B สามารถทำได้สูงสุดร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท อาจมีการโอนย้ายโดยเบี่ยงเบนไปจากสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นใน Nasdaq Stockholm เช่นเดียวกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทหรือธุรกิจ ค่าตอบแทนสำหรับหุ้นที่โอนสามารถชำระเป็นเงินสด ผ่านปัญหาในรูปแบบหรือหักกลบลบหนี้ การโอนหุ้นใน Nasdaq Stockholm อาจเกิดขึ้นที่ราคาต่อหุ้นภายในช่วงราคาหุ้นที่ลงทะเบียนในขณะนั้นเท่านั้น โดยที่ช่วงราคาหุ้นหมายถึงส่วนต่างระหว่างราคาซื้อสูงสุดและราคาขายต่ำสุด การโอนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการอาจทำได้ตามมูลค่าตลาดที่ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท ผ่านปัญหาในรูปแบบหรือการหักบัญชี การโอนหุ้นใน Nasdaq Stockholm อาจเกิดขึ้นที่ราคาต่อหุ้นภายในช่วงราคาหุ้นที่ลงทะเบียนในขณะนั้นเท่านั้น โดยที่ช่วงราคาหุ้นหมายถึงส่วนต่างระหว่างราคาซื้อสูงสุดและราคาขายต่ำสุด การโอนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการอาจทำได้ตามมูลค่าตลาดที่ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท ผ่านปัญหาในรูปแบบหรือการหักบัญชี การโอนหุ้นใน Nasdaq Stockholm อาจเกิดขึ้นที่ราคาต่อหุ้นภายในช่วงราคาหุ้นที่ลงทะเบียนในขณะนั้นเท่านั้น โดยที่ช่วงราคาหุ้นหมายถึงส่วนต่างระหว่างราคาซื้อสูงสุดและราคาขายต่ำสุด การโอนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการอาจทำได้ตามมูลค่าตลาดที่ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจคือ (i) เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสที่จะปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท และด้วยเหตุนี้จึงมีส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น (ii) เพื่อให้โอกาสในการได้มาโดยการจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยหุ้นของบริษัทเอง และ (iii) ) เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการของบริษัทเนื่องจากโปรแกรมสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันหรือการใช้ร่วมกัน (นอกเหนือจากการส่งมอบหุ้นให้กับผู้เข้าร่วมในโครงการจูงใจ) รวมถึงค่าประกันสังคม

การลงมติตามรายการนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามของจำนวนเสียงที่ออกเสียงและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงจะมีผลใช้บังคับ

มติอนุมัติให้คณะกรรมการ ออกหุ้น แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข้อ 15)

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีมอบอำนาจให้คณะกรรมการในระหว่างรอบระยะเวลาจนถึงการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป ครั้งหนึ่งหรือหลายครั้ง โดยมีหรือไม่มีการเบี่ยงเบนไปจากบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้น และ

โดยมีหรือไม่มีบทบัญญัติสำหรับการบริจาคในรูปแบบ การหักกลบลบหนี้ หรือเงื่อนไขอื่นๆ มติในการออกหุ้น Series B แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (มีสิทธิในการจองซื้อหรือแปลงเป็นหุ้น Series B) โดยมติตามหนังสือมอบอำนาจ จำนวนหุ้นอาจเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วในบริษัท ณ เวลาที่คณะกรรมการบริษัทใช้อำนาจอนุมัติครั้งแรก

วัตถุประสงค์ของการอนุญาตและสาเหตุของการเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นจากสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ข้างต้นคือเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อกิจการของบริษัท ส่วนหนึ่งของบริษัทหรือธุรกิจ หรือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของฐานทุนของบริษัทและอัตราส่วนทุน/สินทรัพย์ ปัญหาดังกล่าวอาจไม่ต้องมีการแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนไปจากบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ประเด็นโดยอาศัยอำนาจให้เป็นไปตามเงื่อนไขของตลาด ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจะมีอำนาจแก้ไขข้อกำหนดอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเสนอเพิ่มเติมว่ากรรมการผู้จัดการหรือใครก็ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจำเป็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนมติกับสำนักงานจดทะเบียนบริษัทสวีเดน ( Sw: Bolagsverket ) .

การลงมติตามรายการนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามของจำนวนเสียงที่ออกเสียงและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงจะมีผลใช้บังคับ

E. เอกสารที่มีจำหน่าย

รายงานประจำปีและคำชี้แจงของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคำชี้แจงของผู้สอบบัญชีว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงแล้ว รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ข้อเสนอที่สมบูรณ์ของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 13-15 รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้อง เอกสาร ตลอดจนคำแถลงของคณะกรรมการบริษัทตามบทที่ 18 มาตรา 4 ไลน์จีคลับ และบทที่ 19 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทในสวีเดน จะเก็บไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ Lilla Bantorget 15, SE-111 23 สตอกโฮล์ม สวีเดนและบนเว็บไซต์ของบริษัทwww.hexagon.comภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เอกสารจะถูกนำเสนอโดยเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทและบนเว็บไซต์ของบริษัท สำเนาเอกสารจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นที่ขอข้อมูลดังกล่าวและผู้ที่ได้ให้ที่อยู่ไว้ บัญชีแยกประเภทจะเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ Lilla Bantorget 15, SE-111 23 Stockholm ประเทศสวีเดน

ฉ. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับข้อมูล

คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ หากได้รับการร้องขอจากผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสามารถทำได้โดยปราศจากความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ (i) อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินรายการใน วาระ (ii) สถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการประเมินฐานะการเงินของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือข้อมูลเกี่ยวกับ (iii) ความสัมพันธ์ของบริษัทกับบริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัท คำขอดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทไม่ช้ากว่า 10 วันก่อนการประชุมสามัญประจำปี กล่าวคือ ภายในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง Hexagon AB (publ), Box 3692, SE-103 59 Stockholm, Swedenหรือโดย e -mail ไปที่bolagsstamma@hexagon.com. บริษัทจะนำเสนอข้อมูลโดยเก็บไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทwww.hexagon.comและที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ข้อมูลถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นที่ร้องขอและระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้วย

ช. จำนวนหุ้นและคะแนนเสียงในบริษัท

จำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทมีจำนวน 2,705,477,888 หุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้น Series A จำนวน 110,250,000 หุ้น (10 โหวตต่อหุ้น) และ 2,595,227,888 หุ้นเป็นหุ้นใน Series B (มี 1 เสียงต่อหุ้น) จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดในบริษัทมีจำนวน 3,697,727,888 เสียง Hexagon AB (publ) ถือหุ้นใน Series B จำนวน 10,200,000 หุ้น ซึ่งเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่เท่ากัน ซึ่งบริษัทไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

ซ . การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนิวยอร์ก 28 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ –ตลาดโครงสร้างพื้นฐานในอิตาลีคาดว่าจะเติบโต 19.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อัตรา CAGR มากกว่า 3.59% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ รายงาน Technavio รวบรวมจากการวิจัยจากการสัมภาษณ์ขั้นต้นและการวิจัยระดับรอง ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์และการคาดการณ์ Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดที่ชื่อว่า Infrastructure Market in Italy โดย Revenue Stream and Application – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026 รายงานจะประกอบด้วยการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดเกิดใหม่ แนวโน้มระดับภูมิภาค แนวการแข่งขัน และการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกลุ่มตลาดต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ รับรายงานตัวอย่างฟรีของตลาดโครงสร้างพื้นฐานในอิตาลีทันที! ข้อมูลเชิงลึกของผู้จำหน่าย ส่วนแบ่งการตลาดโครงสร้างพื้นฐานในอิตาลีกระจัดกระจาย และผู้ขายกำลังปรับใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบออร์แกนิกและอนินทรีย์ต่างๆ เพื่อแข่งขันในตลาด การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดทำให้ผู้ค้าต้องนำกลยุทธ์การเติบโตที่หลากหลายมาใช้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขายและการใช้จ่ายในโฆษณาเพื่อปรับปรุงการมองเห็นบริการของตน ผู้ค้าบางรายใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบอนินทรีย์ เช่น M&A เพื่อให้คงการแข่งขันในตลาดได้ ผู้เล่นหลักอันดับต้น ๆ ของตลาดโครงสร้างพื้นฐานในอิตาลีครอบคลุมดังนี้: เอบีบี จำกัด Accenture Plc โครงการสถาปัตยกรรม Srl Atlantica Sustainable Infrastructure plc ธนาคารแห่งอิตาลี สถาปนิก Canella Achilli SpA Euronext NV F2I SGR SpA ริน่า สปา Siemens AG ตลาดโครงสร้างพื้นฐานในอิตาลีจะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้ การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยในการเติบโตของตลาด การส่งออกและนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมืองจะช่วยเพิ่มการเติบโตของตลาดตลอดระยะเวลาที่คาดการณ์เช่นกัน ติดต่อสอบถามใด ๆ ก่อนที่คุณจะโทรเพื่อซื้อรายงาน Infrastructure Market In Italy : https://www.technavio.com/talk-to-us?report=IRTNTR72638 ตลาดโครงสร้างพื้นฐานในอิตาลีแยกตามกระแสรายได้ การลงทุนโดยตรง การลงทุนทางอ้อม คนอื่น ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในด้านต่อไปนี้: ขนาดของโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกใน อุตสาหกรรม อิตาลีในปี 2020 เป็นเท่าไหร่? ขนาดของโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกใน อุตสาหกรรม อิตาลีในปี 2026 จะเป็นอย่างไร? ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความแข็งแกร่งของการแข่งขันในโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกในอุตสาหกรรมอิตาลี อุตสาหกรรมดำเนินการอย่างไรในช่วงห้าปีที่ผ่านมา? อะไรคือส่วนหลักที่ประกอบขึ้นเป็นตลาดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกในอิตาลี ? ต้องการสมัครสมาชิก? ลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรี 14 วัน วันนี้! ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีทันที! ตลาดโครงสร้างพื้นฐานในอิตาลีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การศึกษาของเราประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าสำหรับอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานของอิตาลี ซึ่งซัพพลายเออร์สามารถใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ห่วงโซ่คุณค่าของตลาดการก่อสร้างและวิศวกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้: อินพุต โลจิสติกส์ขาเข้า ปฏิบัติการ การตลาดและการขาย บริการ กิจกรรมสนับสนุน นวัตกรรม เรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดโครงสร้างพื้นฐานในอิตาลี : https://www.technavio.com/report/infrastructure-market-industry-in-italy-analysis ปรับแต่งรายงานของคุณ อย่าพลาดโอกาสในการพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราและทราบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการตลาดนี้ นักวิเคราะห์ของเราสามารถช่วยคุณปรับแต่งรายงานนี้ตามความต้องการของคุณได้ นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเราจะทำงานร่วมกับคุณโดยตรงเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของคุณและให้ข้อมูลที่กำหนดเองแก่คุณในระยะเวลาอันสั้น เราเสนอ การปรับแต่งฟรีมูลค่า USD 1,000ณ เวลาที่ซื้อ พูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราตอนนี้! รายงานที่เกี่ยวข้อง: ตลาดอาคารเหล็กใน MEA แยกตามผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ปลายทาง และภูมิศาสตร์ – พยากรณ์และวิเคราะห์ 2564-2568 ตลาดการก่อสร้างในเกาหลีใต้แยกตามผู้ใช้ปลายทางและประเภท – พยากรณ์และวิเคราะห์ 2022-2026 ตลาดโครงสร้างพื้นฐานในอิตาลี ขอบเขต รายงานความครอบคลุม รายละเอียด เลขหน้า 120 ปีฐาน 2021 ระยะเวลาพยากรณ์ 2022-2026 โมเมนตัมการเติบโต & CAGR ชะลอตัวลงที่ CAGR 3.59% การเติบโตของตลาดปี 2565-2569 19.78 พันล้านดอลลาร์ โครงสร้างตลาด กระจัดกระจาย การเติบโตปีต่อปี (%) 3.97 การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค อิตาลี ดำเนินการสนับสนุนตลาด อิตาลีที่ 100% ประเทศผู้บริโภคที่สำคัญ อิตาลี แนวการแข่งขัน บริษัทชั้นนำ กลยุทธ์การแข่งขัน ขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ประวัติบริษัท ABB Ltd., Accenture Plc, Architectural Projects Srl , Atlantica Sustainable Infrastructure plc, Bank of Italy, Canella Achilli Architects SpA, Euronext NV, F2I SGR SpA, RINA Spa และ Siemens AG การเปลี่ยนแปลงของตลาด การวิเคราะห์ตลาดหลัก ตัวกระตุ้นและอุปสรรคการเติบโตของตลาด การวิเคราะห์กลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า ผลกระทบของ COVID 19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต การวิเคราะห์สภาวะตลาดสำหรับช่วงเวลาที่คาดการณ์ ขอบเขตการปรับแต่ง หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณต้องการ คุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและปรับแต่งกลุ่มได้ สารบัญ: ***1. บทสรุปผู้บริหาร **1.1 ภาพรวมตลาด *นิทรรศการ 01: การค้นหากุญแจ 1 *นิทรรศการ 02: การค้นหากุญแจ 2 *นิทรรศการ 03: การค้นหากุญแจ 5 *นิทรรศการ 04: การค้นหากุญแจ 6 *นิทรรศการ 05: การค้นหากุญแจ 7 ***2. แนวตลาด **2.1 ระบบนิเวศของตลาด *นิทรรศการ 06: ตลาดหลัก *นิทรรศการ 07: ลักษณะตลาด **2.2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า *ภาพที่ 08: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า : การก่อสร้างและวิศวกรรม *2.2.1 อินพุต *2.2.2 การขนส่งขาเข้า *2.2.3 การดำเนินงาน *2.2.4 การตลาดและการขาย *2.2.5 กิจกรรมสนับสนุน *2.2.6 นวัตกรรม ***3. ขนาดตลาด **3.1 คำจำกัดความของตลาด *เอกสารแนบ 09: การเสนอขายของผู้ขายที่รวมอยู่ในคำจำกัดความของตลาด **3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด *นิทรรศการ 10: ส่วนตลาด **3.3 ขนาดตลาดปี 2564 **3.4 แนวโน้มตลาด: คาดการณ์ปี 2564 – 2569 *3.4.1 การประมาณอัตราการเติบโตสำหรับตลาดเกิดใหม่และตลาดที่มีการเติบโตสูง *3.4.2 การประมาณอัตราการเติบโตสำหรับตลาดอิ่มตัว *นิทรรศการที่ 11: ทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ในปี 2564 – 2569 (พันล้านดอลลาร์) *นิทรรศการที่ 12: ตลาดโลก: การเติบโตปีต่อปี 2564 – 2569 (%) ***4. การวิเคราะห์กองกำลังทั้งห้า **4.1 ห้ากองกำลังสรุป *ภาพที่ 13: การวิเคราะห์ห้ากองกำลังปี 2564 และ 2569 **4.2 อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ *ภาพที่ 14: อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ **4.3 อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ *ภาพที่ 15: อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ **4.4 การคุกคามของผู้เข้าใหม่ *ภาพที่ 16: การคุกคามของผู้เข้าใหม่ **4.5 การคุกคามของสารทดแทน *ภาพที่ 17: การคุกคามของสารทดแทน **4.6 การคุกคามของการแข่งขัน *นิทรรศการ 18: การคุกคามของการแข่งขัน **4.7 สภาพตลาด *ภาพที่ 19: สภาพตลาด – Five Force 2021 ***5 การแบ่งส่วนตลาดตามแอปพลิเคชัน **5.1 ส่วนตลาด *เอกสารแนบ 20: การสมัคร – ส่วนแบ่งการตลาด 2564-2569 (%) **5.2 เปรียบเทียบตามแอปพลิเคชัน *ภาพที่ 21: การเปรียบเทียบตามแอปพลิเคชัน **5.3 การขนส่ง – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2564-2569 *นิทรรศการที่ 22: การขนส่ง – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ในปี 2564-2569 (พันล้านดอลลาร์) *นิทรรศการที่ 23: การขนส่ง – การเติบโตปีต่อปี 2564-2569 (%) **5.4 โซเชียล – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2564-2569 *นิทรรศการที่ 24: โซเชียล – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ในปี 2564-2569 (พันล้านดอลลาร์) *นิทรรศการที่ 25: ด้านสังคม – การเติบโตปีต่อปี 2564-2569 (%) **5.5 ยูทิลิตี้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2564-2569 *นิทรรศการ 26: ยูทิลิตี้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2564-2569 (พันล้านดอลลาร์) *นิทรรศการ 27: สาธารณูปโภค – การเติบโตปีต่อปี 2564-2569 (%) **5.6 การผลิต – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2564-2569 *นิทรรศการ 28: การผลิต – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2564-2569 (พันล้านดอลลาร์) *นิทรรศการที่ 29: การผลิต – การเติบโตปีต่อปี 2564-2569 (%) **5.7 โอกาสทางการตลาดโดยการสมัคร *นิทรรศการที่ 30: โอกาสทางการตลาดโดยการสมัคร ***6.การแบ่งส่วนตลาดตามกระแสรายได้ **6.1 ส่วนตลาด * ภาพที่ 31: กระแสรายได้ – ส่วนแบ่งการตลาด 2564-2569 (%) **6.2 การเปรียบเทียบตามกระแสรายได้ *ภาพที่ 32: การเปรียบเทียบตามกระแสรายได้ **6.3 การลงทุนโดยตรง – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2564-2569 *นิทรรศการ 33: การลงทุนโดยตรง – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2564-2569 (พันล้านดอลลาร์) *ภาพที่ 34: การลงทุนโดยตรง – การเติบโตปีต่อปี 2564-2569 (%) **6.4 การลงทุนทางอ้อม – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2564-2569 *นิทรรศการ 35: การลงทุนทางอ้อม – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2564-2569 (พันล้านดอลลาร์) *ภาพที่ 36: การลงทุนทางอ้อม – การเติบโตปีต่อปี 2564-2569 (%) **6.5 อื่นๆ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2564-2569 *นิทรรศการ 37: อื่นๆ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ในปี 2564-2569 (พันล้านดอลลาร์) *นิทรรศการ 38: อื่นๆ – การเติบโตปีต่อปี 2564-2569 (%) **6.6 โอกาสทางการตลาดตามกระแสรายได้ *ภาพที่39: โอกาสทางการตลาดตามกระแสรายได้ ***7. ภูมิทัศน์ของลูกค้า **7.1 ภาพรวม *เมทริกซ์แนวนอนของลูกค้าของ Technavio เปรียบเทียบแรงขับหรือความอ่อนไหวของราคา วงจรการนำไปใช้ ความสำคัญในตะกร้าราคาลูกค้า อัตราการนำไปใช้ และเกณฑ์การซื้อที่สำคัญ *นิทรรศการ 40: ภาพรวมของลูกค้า ***8. ตัวขับเคลื่อน ความท้าทาย และแนวโน้ม **8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด *8.1.1 เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน *8.1.2 การส่งออกและนักลงทุนเพิ่มขึ้น *8.1.3 การขยายตัวของเมือง **8.2 ความท้าทายของตลาด *8.2.1 การขาดแคลนแรงงาน *8.2.2 ค่าแรงเพิ่มขึ้น *8.2.3 ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง *นิทรรศการ 41: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย **8.3 แนวโน้มตลาด *8.3.1 การเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ *8.3.2 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล *8.3.3 การเกิดขึ้นของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ***9. ภูมิทัศน์ของผู้ขาย **9.1 ภาพรวม *นิทรรศการ 42: ภูมิทัศน์ของผู้ขาย **9.2 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์ *การจัดแสดงที่ 43: การหยุดชะงักของภูมิทัศน์ *นิทรรศการ 44: ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม **9.3 แนวการแข่งขัน ***10. การวิเคราะห์ผู้ขาย **ครอบคลุมผู้ขาย 10.1 ราย *นิทรรศการ 45: ครอบคลุมผู้ขาย **10.2 ตำแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย *ภาพที่ 46: ตำแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย *10.3 บริษัท เอบีบี จำกัด *นิทรรศการ 47: ABB Ltd. – ภาพรวม *นิทรรศการ 48: ABB Ltd. – กลุ่มธุรกิจ *Exhibit 49: ABB Ltd. – Key offerings *Exhibit 50: ABB Ltd. – Segment focus **10.4 Accenture Plc *Exhibit 51: Accenture Plc – Overview *Exhibit 52: Accenture Plc – Business segments *Exhibit 53: Accenture Plc – Key offerings *Exhibit 54: Accenture Plc – Segment focus **10.5 Architectural Projects Srl *Exhibit 55: Architectural Projects Srl – Overview *Exhibit 56: Architectural Projects Srl – Product and service *Exhibit 57: Architectural Projects Srl – Key offerings **10.6 Atlantica Sustainable Infrastructure plc *Exhibit 58: Atlantica Sustainable Infrastructure plc – Overview *Exhibit 59: Atlantica Sustainable Infrastructure plc – Business segments *Exhibit 60: Atlantica Sustainable Infrastructure plc – Key offerings *Exhibit 61: Atlantica Sustainable Infrastructure plc – Segment focus **10.7 Bank of Italy *นิทรรศการ 62: ธนาคารแห่งอิตาลี – ภาพรวม *นิทรรศการ 63: Bank of Italy – สินค้าและบริการ *นิทรรศการ 64: ธนาคารแห่งประเทศอิตาลี – ข้อเสนอที่สำคัญ **10.8 สถาปนิก Canella Achilli SpA *นิทรรศการ 65: Canella Achilli Architects SpA – ภาพรวม *นิทรรศการ 66: Canella Achilli Architects SpA – สินค้าและบริการ *นิทรรศการ 67: Canella Achilli Architects SpA – ข้อเสนอที่สำคัญ **10.9 Euronext NV *เอกสารแนบ 68: Euronext NV – ภาพรวม *เอกสารแนบ 69: Euronext NV – สินค้าและบริการ *นิทรรศการ 70: Euronext NV – ข้อเสนอหลัก ** 10.10 F2I SGR SpA *ภาพที่ 71: F2I SGR SpA – ภาพรวม *นิทรรศการ 72: F2I SGR SpA – สินค้าและบริการ *นิทรรศการ 73: F2I SGR SpA – ข้อเสนอหลัก ** 10.11 ริน่า สปา *นิทรรศการ 74: RINA Spa – ภาพรวม *นิทรรศการ 75: RINA Spa – สินค้าและบริการ *นิทรรศการ 76: RINA Spa – ข้อเสนอที่สำคัญ ** 10.12 ซีเมนส์ AG *นิทรรศการ 77: Siemens AG – ภาพรวม *นิทรรศการ 78: Siemens AG – ส่วนธุรกิจ *เอกสารแนบ 79: Siemens AG – ข้อเสนอหลัก *เอกสารประกอบการ 80: Siemens AG – Segment focus ***11. ภาคผนวก **11.1 ขอบเขตของรายงาน *11.1.1 คำจำกัดความของตลาด *11.1.2 วัตถุประสงค์ *11.1.3 หมายเหตุและข้อควรระวัง **11.2 อัตราการแปลงสกุลเงินสำหรับ US$ *ภาพที่ 81: อัตราการแปลงสกุลเงินสำหรับ US$ **11.3 ระเบียบวิธีวิจัย *นิทรรศการ 82: ระเบียบวิธีวิจัย *การจัดแสดง 83: เทคนิคการตรวจสอบที่ใช้ในการกำหนดขนาดตลาด *ภาพที่ 84: แหล่งข้อมูล **11.4 รายการตัวย่อ *การจัดแสดง 85: รายการตัวย่อ เกี่ยวกับเรา Technavio เป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่งทางการตลาดของตน ด้วยนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญกว่า 500 คน คลังรายงานของ Technavio ประกอบด้วยรายงานและการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 17,000 ฉบับ ครอบคลุมเทคโนโลยี 800 แห่ง ครอบคลุม 50 ประเทศ ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาด รวมถึงบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยอย่างละเอียด และข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และตลาดที่มีศักยภาพ และประเมินตำแหน่งการแข่งขันภายในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป